Subitis Auxilium, Laborecka 1853/10, 066 01 Humenné, Slovakia info@subitisauxilium.eu +421 949 343 301

Jarná zbierka vecí a potrieb 2018

V spolupráci s Nadáciou Pontis sme v máji 2018 uskutočnili zbierku potrieb a veci.

Veľká vďaka patrí spoločnostiam, ktoré sa zapojili do zbierky a podarovali veci pre týrané ženy a deti. Podarilo sa nám vyzbierať veľké množstvo veci a potrieb, ktoré sme rozdali a rozdáme v najbližšom čase, tak aby poslúžili týraným ženám a deťom. Jednalo so o hygienické potreby, potreby do domácnosti, bytový textil, dámske a detské oblečenie a mnoho iného.

Obrovskú vďaku za Subitis Auxilium a za naše klientky vyslovujeme týmto spoločnostiam:

Nadácii Pontis za spoluprácu

týmu Tatra Banka Prešov, týmu spoločnostiam ESET a DElOITTE

a spoločnosti MV transport, Prešov za prevoz vecí.

Ďakujeme

V prípade ak chcete vedieť viac o našich akciách môžte nás sledovať na socialných sieťach, kde sa snažíme vždy uverejňovať najnovšie akcie. Ak by ste mali záujem o darovanie veci alebo pomoc môžte tak urobiť kontaktovaným na mail.

Viac o násilií

Dňa 5. marca 2014 sa národná zástupkyňa EUCPN (Komisia OSN pre prevenciu a trestnú justíciu) zúčastnila v Bruseli Konferencie Agentúry EÚ pre základné práva (EU FRA) na tému „Násilie na ženách v EÚ: Týranie doma, v práci, na verejnosti a online“. Hlavným bodom konferencie bola prezentácia výsledkov prieskumu uskutočnenom v 28 členských štátoch EÚ, ktorého sa zúčastnilo 42 000 žien vo veku 18-74 rokov. Niekoľko kľúčových zistení z prieskumu zahŕňa nasledovné:

33 % žien zažilo fyzické a/alebo sexuálne násilie,

5 % respondentiek bolo znásilnených,

43 % zažilo niektorú z foriem psychického násilia zo strany súčasného alebo bývalého partnera ako napr. verejné ponižovanie, zákaz vychádzania z domu, nútené sledovanie pornografie a vyhrážanie sa,

33 % v detstve zažilo fyzické alebo sexuálne násilie,

18 % žien zažilo prenasledovanie a z toho 21 % žien uviedlo, že prenasledovanie trvalo viac ako 2 roky,

32 % obetí sexuálneho obťažovania uviedlo, že páchateľom bol šéf, kolega alebo zákazník.

Výsledky prieskumu ukázali aj skutočnosť, že väčšina obetí nekontaktuje políciu ani organizácie na podporu obetí, a teda neprichádza do styku so súdnym systémom alebo inými službami, určenými na ich podporu.

K výsledkom prieskumu sa vyjadrovalo viacero odborníkov z oblasti sociológie, psychológie a európskych inštitúcií. Faktom ostáva, že problematikou násilia na ženách sa musí zaoberať každý členský štát na národnej úrovni a snažiť sa ju eliminovať čo najviac, pretože čísla v prieskume sú príliš vysoké. (zdroj EUCPN,2014)